Omberamming/utsettelse av kamp

Postet av Holmlia SK - Fotball den 10. Mai 2015

BARNEFOTBALL

I barnefotball er det ingen ting i veien for å flytte en kamp dersom klubbene er enige om dette. Vær imidlertid oppmerksom på at slik flytting i så fall må skje til en bane og tidspunkt som klubben allerede disponerer. Det får heller ingen konsekvenser om klubbene blir enige om at en kamp må avlyses.

UNGDOM- OG VOKSENFOTBALL

Når det gjelder flytting av kamper vil NFF at klubbene skal være behjelpelige overfor hverandre. En klubb har full rett til å nekte at en kamp skal flyttes, men der motstander er ute i god tid og har god grunn for at kamp skal flyttes, oppfordres klubbene til å komme til enighet om nytt kamptidspunkt. Dersom en kampdato må endres, bør klubbene avtale å spille kampen før terminfestet dato. Endringer av kamptidspunkt uten å følge gjeldende prosedyrer behandles likestilt med virkninger av å utebli eller å trekke seg fra kamp (bot og tapt kamp). Gebyrsatsen for å endre bane eller kamptidspunkt uten godkjenning fra krets er fastsatt til kr 1000.

Hvorfor kan ikke kamper utsettes fra vår til høst?

Høstsesongen er kortere enn vårsesongen og det er da følgelig mindre ledig tid på banene. Det blir tidligere mørkt om kvelden og det er plass til færre kamper på baner uten lys. Ofte er det dårlig vær utover høsten - baner stenges og det kan bli flere utsettelser av den grunn. Ingen ønsker å komme i den situasjon at sesongen ikke blir ferdigspilt. Etter vårsesongen skal det også settes opp høstavdelinger i enkelte klasser.

Generelle regler ved omberamming

 • Omberammelse av kamp medfører et gebyr på kr. 500.
 • En kamp kan kun utsettes én gang.
 • Kampen skal spilles på hjemmelagets bane/anlegg - ved dobbel serie er det mao ikke anledning til å spille to hjemmekamper mot samme motstander.
 • Ingen kamper kan utsettes fra vår til høstsesong. Kamp i vårsesongen må spilles innen 30. juni. I de aldersbestemte klasser der det er avsluttende serie til sommeren, er fristen lagenes siste seriekamp i vårsesongen.
 • Kamp i høstsesongen må spilles innen lagenes siste terminfestede serieomgang.
 • Utsettelse grunnet representasjon på krets- eller landslag er regulert i NFFs Breddereglement § 8-4 og Kampreglementet § 12-4
 • Når det spilles dobbel serie er det ikke anledning til å spille to hjemmekamper mot samme motstander.
 • Hvis banen blir stengt plikter hjemmelaget (arrangøren) å prøve å skaffe en annen ledig bane. Lykkes ikke dette må kampen utsettes.
 • Kretskontoret skal straks (senest dagen etter) underrettes av hjemmelaget om utsettelsen, og om lagene er blitt enige om ny dato/bane. 
 • Dersom lagene ikke avtaler ny kampdato, vil kretskontoret fastsette denne. Ny dato meddeles lagene pr mail. (forutsetter at kontaktinfo ligger i FIKS på laget)   

Fremgangsmåte for omberamming av kamp

Omberamming av kamp kan kun skje etter følgende prosedyre:

 1. Laget som ønsker en kamp omberammet må innhente aksept fra motstander om ny kampdato (epost). Ingen kamp kan omberammes dersom det ikke foreligger enighet om ny kampdato samt ledig bane hos hjemmelaget.

 2. Dokumentasjon på korrespondansen mellom lagene må oppbevares av klubben for det laget som ønsker omberammingen, i tilfelle uenighet i ettertid.

 3. Dommer(e) må kontaktes om hvorvidt det nye kamptidspunktet passer. Dersom nytt kamptidspunkt ikke passer gir dommer eller assistensdommer beskjed til Oslo Fotballkrets, som da vil tildele oppdraget til ny dommer.  Laget må også sjekke på nettet om det er oppsatt veileder/fadder, og varsle denne/disse.

 4. Før omberamming må lagleder/trener sjekke med styret at banen er ledig på ønsket tidspunkt for flytting av kampen.

 5. Laget som ønsker en kamp omberammet ansvarer for elektronisk å sende inn skjemaet ”Omberamming av kamp” innen følgende frister:

Senest kl.15.00 siste virkedag før opprinnelig kampdato.

Senest kl. 15.00 siste virkedag før fremskutt kampdato i de tilfellene der kampen ønskes spilt før den opprinnelig var oppsatt,

I tillegg til ”Prosedyre og reglement for omberamming av kamp” gjengitt over, gjelder også følgende særskilte bestemmelser for seniorklassene (3.-8.divisjon): 

Obligatoriske seniorkamper som ønskes omberammet må spilles før neste seriekamp. Dersom dette ikke er mulig må kampen spilles før terminfestet dato.  

Skjema må sendes inn elektronisk senest 48 timer før terminfestet kamptid. Ønskes kampen spilt før opprinnelig oppsatt, må skjemaet sendes senest 48 timer før fremskutt dato. Spilles kampen på helligdag, og 48 timer før er en helligdag, må skjemaet være sendt kretskontoret senest siste virkedag før kl. 15.00. 

Virkninger av å utebli eller trekke seg fra kamp i 3.divisjon menn er regulert i NFFs kampreglement § 12-2(2). 

For senior 7-er, old boys/old girls og eldre klasser gjelder ”Prosedyre og reglement for omberamming av kamp” som gjengitt tidligere.

Kampen er ikke omberammet før e-post som bekrefter ny kamp-info er mottatt fra kretskontoret. Dette sendes til kontaktpersonene på begge lag i henhold til det som er registrert av klubbene i FIKS

Konsekvenser om kampen ikke blir spilt på omberammet dato:

Dersom en av klubbene ikke stiller lag til den omberammede kampen, anses kampen tapt. Det andre laget tilkjennes 3 poeng og kampresultatet settes til 3 - 0. Klubben ilegges bot for ikke å møte til kamp. 

Om ingen av klubbene kan stille lag, settes kampresultatet til 0 - 0 og ingen av lagene tilkjennes poeng. Begge klubber ilegges bot. 

Dersom endringsavtale ikke kan dokumenteres (e-post) ved uenighet, vil laget som ønsket omberammingen tape kampen. Det andre laget tilkjennes 3 poeng og kampresultatet settes til 3 - 0. Klubben ilegges bot.   


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.