Deltakelse på cup

Cupbudsjett

Det enkelte lag tildeles årlig et beløp som skal dekke deltakeravgift på cup-er gjennom fotballsesongen. Beløpet fastsettes i forbindelse med budsjettbehandling på fotballgruppas årlige møte. For 2021 er beløpet kr 4 000 pr lag. Beløpet kan ikke benyttes til dekking av deltakerkort, overnatting, reiseutgifter ol. Dette må dekkes over lagskasse eller ved innsamling fra deltakere.

I tillegg dekker klubben deltakelse på OBOS cup for ungdomslag og voksne lag, samt deltakelse i NM.

Ønsker et lag å delta i Norway Cup kan cupbudsjettet benyttes til dekning av deltakeravgift. Om deltakeravgiften overstiger cup-budsjettet, dekkes det av klubben. Lagets cup-budsjett for det aktuelle året er da oppbrukt.


Cuppåmelding

Lagleder/trener beslutter cupdeltakelse i samråd med foreldregruppa og spillerne. Det anbefales at dette tas opp på foreldremøte i løpet av første kvartal. Det skaper forutsigbarhet både for trenere/lagledere og foreldre.

Når cupdeltakelse er bestemt kan gjøres på en av flere måter

 • Lagleder melder på cup og legger ut for påmeldingsavgiften. Kvittering for påmelding med informasjon om hvem den skal refunderes til - husk bankkontonummer - sendes klubben - post@holmliafotball.org
 • Lagleder sender epost til post@holmliafotball.org og ber om at laget påmeldes. Følgende informasjon må være med:  lenke til cupside for påmelding, årsklasse, navn på laget, kontaktperson inkl. epost og mobilnummer.

Hvis cuparrangør sender faktura for cupdeltakelse så kan faktura sendes til klubbens bilagsmottak på en av følgende to måter


Deltakelse på Norway Cup - Norway cup 2021 er avlyst

Påmeldingsfrist for deltakelse på Norway Cup er 15. april. Påmelding skal skje samlet fra klubben, og det settes derfor en klubbintern frist 1. april. Påmelding sendes fra lagleder til post@holmliafotball.org med informasjon om lagsnavn, navn, epost og mobilnummer på kontaktperson for laget, samt en bekreftelse på at foreldre er informert om påmelding.

Klubben har erfart at det enkelte år er påmeldt lag som ikke klarer å stille med tilstrekkelig antall spillere når turneringen arrangeres i juli/august. Det er derfor svært viktig at påmelding på Norway Cup er forankret hos spillernes foreldre i god tid før påmeldingsfristen.


Deltakelse på cup og treningsleir utenfor Norge

Ved deltakelse på cuper og treningsleir utenfor Norge, gjelder følgende

 • Lagleder/trener informerer fotballstyret så tidlig som mulig om plan samt fremlegger budsjett  og plan for finansiering av turen
 • Barneidrettsbestemmelsene skal følges
  • Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangement fra det året de fyller 6 år og først og fremst i egen klubb.
  • Barn kan delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 9 år.
  • Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne konkurranser og idrettsarrangement i Norge, Norden og Barentsregionen.
 • Ved deltakelse utenfor Norden, skal det innhentes godkjennelse fra NFF. For informasjon om regelverket følg denne lenken.


Lenke til aktuelle cup-sider


Retningslinjer ved cupdeltakelse

Fotballgruppa har utarbeidet egne retningslinjer ved cup-deltakelse.

Retningslinjene skal formidles til foreldre/foresatte og spillere før cupdeltakelse.

Retningslinjene finner du her.

Levert av IdrettenOnline